Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Các Ban LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

NoiDung

DANH SÁCH CÁC BAN LĐLĐ TỈNH ĐỒNG NAI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail@dongnai.gov.vn

Điện thoại

I- BAN THƯỜNG TRỰC

1

Nguyễn Thị Như Ý

Chủ tịch

yntn.ldld@dongnai.gov.vn

3941 263

0908 125 970

2

Nông Văn Dũng

PCT-

Thường trực

dungnvldld@dongnai.gov.vn​

0918 136275​

3

Hồ Thanh Hồng

PCT-

Phụ trách CSPL, TVPL, UBKT

honght@dongnai.gov.vn

3847 049

0918 997011

4

Tăng Quốc Lập

PCT –

Phụ trách Tuyên Giáo - Nữ Công, Trường Trung cấp nghề KTKT số 2

laptq@dongnai.gov.vn

3943408

0888265666

II- VĂN PHÒNG: 3847 738

1

Lê Hữu Hiền

 Chánh Văn phòng

hienlh@dongnai.gov.vn

0903859101

2

Nguyễn Văn Sáu

Chuyên viên

saunv@dongnai.gov.vn

 


 

3

Nguyễn Minh Hoàng

Chuyên viên

hoangnmldld@dongnai.gov.vn

 


4

Nguyễn Bảo Gia Danh

Chuyên viên

danhnbg.ldld@dongnai.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Vương

Chuyên viên

vuongnt.ldld@dongnai.gov.vn

 

6

Trương Thị Thắm

Nhân viên

thamtt@dongnai.gov.vn

 

7

Huỳnh Lê Thanh Tuyền

Chuyên viên

 

 

III- BAN TỔ CHỨC: 3847 049

1

Nguyễn Tấn Khanh​

Phó Ban Tổ chức

​​khanhntldld@dongnai.gov.vn

2

Lê Thị Dung

Chuyên viên

dungnltldld@dongnai.gov.vn

 

3

Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên

trungnt.ldld@dongnai.gov.vn

 

5

Trần Thị Minh Châu

Chuyên viên

Chưa tạo mail

 

IV- BAN TÀI CHÍNH: 3846735

1

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng ban

thuyntldld@dongnai.gov.vn

01667483158

3

Lê Thị Tuyết Anh

Kế toán

anhltt@dongnai.gov.vn

 

4

Phạm Thị Hạnh

Kế toán

hanhptldld@dongnai.gov.vn

 

5

Lê Hải Yến

Kế toán

yenlh.ldld@dongnai.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Minh Yến

Kế toán

 

 

V- VĂN PHÒNG UBKT: 3941 264

1

Nguyễn Việt Hoài

Chủ nhiệm UBKT

hoainv@dongnai.gov.vn

 

2

Vũ Thị Hoa

Chuyên viên

hoavt.ldld@dongnai.gov.vn

 

3

Nguyễn Tiến Thành

Chuyên viên

 

 

VI- BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT: 3941 263,                    

1

Kiều Minh Sinh

Trưởng ban

sinhkm@dongnai.gov.vn

0919501111

3

Đặng Thị Thu Thủy

Chuyên viên

thuydttldld@dongnai.gov.vn

 

4

Nguyễn Mạnh Chiến

Chuyên viên

chiennm.ldld@dongnai.gov.vn

 

5

Lê Thị Xuyến

Chuyên viên

xuyenlt@dongnai.gov.vn

 

7

Nguyễn Hoàng Trung

Chuyên viên

trungnh.ldld@dongnai.gov.vn

 

VII- BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG: 3840 288

1

Trịnh Đức Thắng

Phó ban

thangtdldld@dongnai.gov.vn

 

2

Trần Thị Huệ

Chuyên viên

huett.ldld@dongnai.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Phước An

Chuyên viên

anntp@dongnai.gov.vn

 

4

Thái Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhtth.ldld@dongnai.gov.vn

 

5

Trần Thị Anh Thư

Chuyên viên

thutta.ldld@dongnai.gov.vn

 

VIII- CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC: 3842730

1

Phạm Văn Chiến

Chủ tịch

 

 

2

Lê Thị Giang Thảo

Phó Chủ tịch

thaoltg@dongnai.gov.vn

0988273269

3

Nguyễn Thị Thơ

Chuyên viên

thont.ldld@dongnai.gov.vn

 

4

Nguyễn Lê Hải

Chuyên viên

 

 

IX- TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 3842739

1

Vũ Ngọc Hà

Giám đốc TTTV PL

havn@dongnai.gov.vn

0913868877

2

Lê Tấn Tý

Luật sư

tylt@dongnai.gov.vn

 

3

Ng T.Huyền Trang

Kế toán

trangnth.ldld@dongnai.gov.vn

 

4

Phạm Thế Phương

Tư vấn viên

phuongpt.ldld@dongnai.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Kim Yến

Kế toán

 

 

6

Dương Thị Thơm

Tư vấn viên

 

 

Attachments

Created at 6/17/2016 1:41 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 10/13/2020 10:38 AM by lien doan lao dong tinh