Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Các phong trào thi đua

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

/

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 3

Nhóm chuyên mục tin:ID

3

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

Attachments

Created at 4/4/2016 10:05 AM by System Account
Last modified at 6/17/2016 2:31 PM by DONGNAI\trangmt