Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Công tác tổ chức

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

2

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

Attachments

Created at 4/4/2016 10:06 AM by System Account
Last modified at 6/17/2016 2:35 PM by DONGNAI\trangmt