Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Mục việc làm

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

http://congdoan.dongnai.gov.vn/

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 2

Nhóm chuyên mục tin:ID

2

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

Attachments

Tokin.jpg    
Created at 2/7/2020 3:41 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 3/27/2020 8:59 AM by lien doan lao dong tinh