Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

3

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhom 6

Nhóm chuyên mục tin:ID

6

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

Attachments

Created at 2/12/2020 2:36 PM by lien doan lao dong tinh
Last modified at 3/4/2020 9:40 AM by lien doan lao dong tinh