Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TopMenu: Sơ đồ hệ thống tổ chức

Title

Sơ đồ hệ thống tổ chức

url

/Pages/gioithieu.aspx?CatID=51

Level

Level 3

Display

Yes

ThuTu

6

PKey

Hệ thống tổ chức

PKey:ID

94

MoTabMoi

No

MobiMenu

Yes

Attachments

Created at 6/17/2016 1:49 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 6/17/2016 1:49 PM by DONGNAI\trangmt