Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TopMenu: Nhiệm vụ - Quyền hạn của Công đoàn cấp trên cơ sở

Title

Nhiệm vụ - Quyền hạn của Công đoàn cấp trên cơ sở

url

/Pages/gioithieu.aspx?CatID=52

Level

Level 3

Display

Yes

ThuTu

3

PKey

Chức năng nhiệm vụ

PKey:ID

108

MoTabMoi

No

MobiMenu

Yes

Attachments

Created at 6/17/2016 2:09 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 6/17/2016 2:09 PM by DONGNAI\trangmt