Các Ban LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

DANH SÁCH CÁC BAN LĐLĐ TỈNH ĐỒNG NAI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail@dongnai.gov.vn

Điện thoại

I- BAN THƯỜNG TRỰC

1

Nguyễn Thị Như Ý

Chủ tịch

yntn.ldld@dongnai.gov.vn

3941 263

0908 125 970

2

Nông Văn Dũng

PCT-

Thường trực

dungnvldld@dongnai.gov.vn​

0918 136275​

3

Hồ Thanh Hồng

PCT-

Phụ trách CSPL, TVPL, UBKT

honght@dongnai.gov.vn

3847 049

0918 997011

4

Tăng Quốc Lập

PCT –

Phụ trách Tuyên Giáo - Nữ Công, Trường Trung cấp nghề KTKT số 2

laptq@dongnai.gov.vn

3943408

0888265666

II- VĂN PHÒNG: 3847 738

1

Lê Hữu Hiền

 Chánh Văn phòng

hienlh@dongnai.gov.vn

0903859101

2

Nguyễn Văn Sáu

Chuyên viên

saunv@dongnai.gov.vn

 


 

3

Nguyễn Minh Hoàng

Chuyên viên

hoangnmldld@dongnai.gov.vn

 


4

Nguyễn Bảo Gia Danh

Chuyên viên

danhnbg.ldld@dongnai.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Vương

Chuyên viên

vuongnt.ldld@dongnai.gov.vn

 

6

Trương Thị Thắm

Nhân viên

thamtt@dongnai.gov.vn

 

7

Huỳnh Lê Thanh Tuyền

Chuyên viên

 

 

III- BAN TỔ CHỨC: 3847 049

1

Nguyễn Tấn Khanh​

Phó Ban Tổ chức

​​khanhntldld@dongnai.gov.vn

2

Lê Thị Dung

Chuyên viên

dungnltldld@dongnai.gov.vn

 

3

Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên

trungnt.ldld@dongnai.gov.vn

 

5

Trần Thị Minh Châu

Chuyên viên

Chưa tạo mail

 

IV- BAN TÀI CHÍNH: 3846735

1

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng ban

thuyntldld@dongnai.gov.vn

01667483158

3

Lê Thị Tuyết Anh

Kế toán

anhltt@dongnai.gov.vn

 

4

Phạm Thị Hạnh

Kế toán

hanhptldld@dongnai.gov.vn

 

5

Lê Hải Yến

Kế toán

yenlh.ldld@dongnai.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Minh Yến

Kế toán

 

 

V- VĂN PHÒNG UBKT: 3941 264

1

Nguyễn Việt Hoài

Chủ nhiệm UBKT

hoainv@dongnai.gov.vn

 

2

Vũ Thị Hoa

Chuyên viên

hoavt.ldld@dongnai.gov.vn

 

3

Nguyễn Tiến Thành

Chuyên viên

 

 

VI- BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT: 3941 263,                    

1

Kiều Minh Sinh

Trưởng ban

sinhkm@dongnai.gov.vn

0919501111

3

Đặng Thị Thu Thủy

Chuyên viên

thuydttldld@dongnai.gov.vn

 

4

Nguyễn Mạnh Chiến

Chuyên viên

chiennm.ldld@dongnai.gov.vn

 

5

Lê Thị Xuyến

Chuyên viên

xuyenlt@dongnai.gov.vn

 

7

Nguyễn Hoàng Trung

Chuyên viên

trungnh.ldld@dongnai.gov.vn

 

VII- BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG: 3840 288

1

Trịnh Đức Thắng

Phó ban

thangtdldld@dongnai.gov.vn

 

2

Trần Thị Huệ

Chuyên viên

huett.ldld@dongnai.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Phước An

Chuyên viên

anntp@dongnai.gov.vn

 

4

Thái Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhtth.ldld@dongnai.gov.vn

 

5

Trần Thị Anh Thư

Chuyên viên

thutta.ldld@dongnai.gov.vn

 

VIII- CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC: 3842730

1

Phạm Văn Chiến

Chủ tịch

 

 

2

Lê Thị Giang Thảo

Phó Chủ tịch

thaoltg@dongnai.gov.vn

0988273269

3

Nguyễn Thị Thơ

Chuyên viên

thont.ldld@dongnai.gov.vn

 

4

Nguyễn Lê Hải

Chuyên viên

 

 

IX- TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 3842739

1

Vũ Ngọc Hà

Giám đốc TTTV PL

havn@dongnai.gov.vn

0913868877

2

Lê Tấn Tý

Luật sư

tylt@dongnai.gov.vn

 

3

Ng T.Huyền Trang

Kế toán

trangnth.ldld@dongnai.gov.vn

 

4

Phạm Thế Phương

Tư vấn viên

phuongpt.ldld@dongnai.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Kim Yến

Kế toán

 

 

6

Dương Thị Thơm

Tư vấn viên

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập