Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai ban hành Hướng dẫn sử kinh phí tổ ...

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai ban hành Hướng dẫn số 24/ HD-LĐLĐ ngày 05/02/2020 về sử kinh phí tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công đoàn các cấp năm 2020

Phát hiện kinh ngạc về bộ não của Steve Jobs khi ông qua đời

Steve Jobs - CEO huyền thoại của Apple từ khi còn sống và làm việc đã sử dụng một phương pháp được chứng minh là có thể giảm căng thẳng, tăng cường sự minh mẫn và khả năng sáng tạo, ...

Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công đoàn các cấp

Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành văn bản Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công đoàn các cấp tiến tới Hội nghị Điển hỉnh tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ V.

Liên kết website

Lượt truy cập