Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công đoàn các cấp

Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành văn bản Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công đoàn các cấp tiến tới Hội nghị Điển hỉnh tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ V.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai ban hành Hướng dẫn sử kinh phí tổ ...

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai ban hành Hướng dẫn số 24/ HD-LĐLĐ ngày 05/02/2020 về sử kinh phí tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công đoàn các cấp năm 2020

Liên kết website

Lượt truy cập