Hướng dẫn thể thức văn bản

Hướng dẫn số 1156/HD-TLĐ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn

Hướng dẫn số 1156/HD-TLĐ về thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản của tổ chức Công đoàn Thi hành Nghị quyết số 05/ NQ - ĐCT ngày 22 tháng 11 năm 2000 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn và Điều 4 Nghị định số 110/ 2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

Xem tiếp

Liên kết website

Lượt truy cập